Všeobecné obchodní podmínky

pro využívání služeb portálu www.logopro.cz

Provozovatel: Ing. Jan Kubíček, V Sídlišti 386/37, 683 01 Rousínov, IČ 73955078, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Šumperku pod spisovou značkou MUSP/74134/2012.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s pořádáním kreativní marketingové soutěže (dále jen „marketingová soutěž“) mezi provozovatelem a osobami, které si zřídí uživatelský účet na portálu www.logopro.cz (dále jen „uživatel“).
 2. Marketingovou soutěž pořádá provozovatel prostřednictvím internetového portálu www.logopro.cz (dále jen „portál“). Soutěže se účastní uživatelé, kteří jsou na portálu registrovaní jako designér a kteří na základě zadání projektu zadavatele tvoří grafický návrh (dále jen „designér“). Vítězné návrhy jsou vybrány na základě nenáhodného výběru podle předem známých subjektivních požadavků uživatele, který má zřízen uživatelský účet na portálu jako zadavatel a který zadává projekt do marketingové soutěže (dále jen „zadavatel“).
 3. Každý uživatel portálu se zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat za podmínek stanovených níže. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Veškeré vztahy v těchto obchodních podmínkách neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, , zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Obchodní podmínky a veškerá další dokumentace a korespondence jsou vedeny v českém jazyce.
 5. Provozovatel je oprávněn provést přiměřenou změnu těchto obchodních podmínek, a to zejména s přihlédnutím k novým právním předpisům, ke změnám v technologiích, ke změnám na trhu designu a k zajištění řádného pořádání marketingové soutěže. Zamýšlenou změnu těchto obchodních podmínek oznámí provozovatel uživatelům nejméně 14 dní před nabytím účinnosti této změny, a to zasláním na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu a zveřejněním na stránce www.logopro.cz. Uživatel je oprávněn tuto změnu odmítnout s účinností ke dni navrhované změny prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v jeho uživatelském účtu, a to na adresu elektronické pošty provozovatele.
 6. Pokud bude změna obchodních podmínek obsahovat pouze formální úpravy, které nemají vliv na práva a povinnosti uživatelů (terminologické změny, technické změny, změny daňových předpisů, které se vztahují k pořádání marketingové soutěže, apod.), provede provozovatel tuto změnu jednostranně a oznámí tuto změnu na stránce www.logopro.cz.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace provedené na portálu může uživatel přistupovat do svéhouživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může zadavatel vytvořit zadání projektu ve formě marketingové soutěže a designér se může účastnit marketingové soutěže vytvářením grafických návrhů pro zadavatele.
 2. Uživatel je povinen ve svém uživatelském účtu uvádět správně a pravdivě všechny údaje; v případě pochybností jsou tyto údaje považovány za správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel povinen při jakékoliv jejich změně neprodleně aktualizovat.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a berou na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatelů.
 4. Uživatelé berou na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, a s ohledem na vyšší moc.

III. GARANTOVANÝ PROJEKT A PROJEKT SE SKICOVNÝM

 1. Projekt, na jehož uskutečnění složil zadavatel u provozovatele peněžní prostředky ve výši ceny projektu (dále jen „garance“), je projektem garantovaným. Tento projekt může být zadavatelem stornován pouze tehdy, pokud zadavatel obdrží do okamžiku ukončení projektu grafické návrhy od méně než 10 designérů; projekt může být stornován nejpozději do 7 dnů od ukončení projektu. V takovém případě je garance vrácena zadavateli, a to nejpozději do 14 dnů od stornování projektu. Pouze garantovaný projekt zajistí plný zájem o vypracování grafických návrhů ze strany designérů.
 2. Projekt, na jehož uskutečnění složil zadavatel u provozovatele peněžní prostředky ve výši 30 % (dále jen „skicovné“), je projektem se skicovným. Projekt může zůstat projektem se skicovným až do ukončení projektu. Projekt se skicovným může zadavatel stornovat pouze tehdy, pokud zadavatel obdrží do okamžiku ukončení projektu grafické návrhy od méně než 5 designérů; projekt může být stornován nejpozději do 7 dnů od ukončení projektu. V takovém případě je skicovné vráceno zadavateli, a to nejpozději do 14 dnů od stornování projektu.
 3. Zadavatel může stornovat garantovaný projekt i projekt se skicovným také tehdy, pokud do 7 dnů od výběru vítězného grafického návrhu nedodá designér soubory určené požadavkem zadavatele obsahující vítězný grafický návrh (dále jen „požadované soubory“); garance či skicovné bude vráceno postupem podle čl. III bodů 1 a 2 obdobně . V případě podle předchozí věty může zadavatel vybrat jako vítězý grafický návrh další grafický návrh v pořadí; v takovém případě se skicovné či garance nevracejí.
 4. Zadavatel nemá nárok na vrácení garance či skicovného, pokud neposkytuje designérům dostatečnou součinnost tím, že se za dobu trvání soutěže prostřednictvím komentáře vyjádří k méně než 50% obdržených návrhů. Do tohoto čísla se nepočítají komentáře smazané a komentáře vložené méně než 48 hodin před ukončením projektu nebo po ukončení projektu. Dodatečné požadavky zadavatele nad rámec zadání nejsou pro designéry závazné.

IV. PODMÍNKY ZADÁNÍ PROJEKTU

 1. Provozovatel prostřednictvím portálu umožňuje zadavateli, aby za jím zvolenýchpodmínek a po stanovení odměny za vítězný grafický návrh umístil na portál své požadavky, které musí grafický návrh splňovat, aby se mohl účastnit marketingové soutěže (dále jen „zadání projektu“). Zadání projektu zůstává na portálu v platnosti po dobu, kterou si zadavatel zvolí, nejvýše však po dobu 21 dní s možností prodloužení podle čl. V. bodu 4.
 2. Zadavatel odpovídá za zdárný průběh marketingové soutěže. Je především odpovědný za vytvoření jasného a dostatečně konkrétního zadání projektu a stanovení odpovídajících odměn designérům tak, aby poskytl nezbytné informace pro tvorbu grafického návrhu.
 3. Zadavatel je oprávněn použít k vytvoření projektu pouze prostředky portálu; odkazovat na vnější zdroje je oprávněn pouze v případě, že tímto bude konkretizováno zadání projektu, například uvedením odkazu na design, jehož stylu má odpovídat vítězný návrh, Dodatečná změna podmínek projektu není dovolena, projekt je však možné dále konkretizovat v návaznosti na průběh marketingové soutěže.
 4. Pokud zadavatel vyžaduje zvláštní licenční podmínky k užití vítězného grafického návrhu, stanoví tyto licenční podmínky při zadání projektu; licenční podmínky si po skončení projektu smluvně upraví zadavatel a vítězný designér bez účasti provozovatele. Designér, který se účastní projektu se zvláštními licenčními podmínkami, svou účastí v projektu souhlasí se sepsáním licenční smlouvy se zadavatelem v případě, že bude jeho grafický návrh vybrán jako vítězný.
 5. Před potvrzením zadání projektu má zadavatel možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do zadání projektu vložil. Platný projekt vzniká po potvrzení, že zadavatel souhlasí s obchodními podmínkami, a po stisknutí tlačítka „vytvořit projekt“. Provozovatel po odsouhlasení projektu potvrdí zadavateli skutečnost, že byl projekt vytvořen, a to zasláním potvrzení na adresu elektronické pošty, kterou má zadavatel uvedenou v uživatelském účtu.

V. POSTUP PŘI UKONČENÍ, PRODLOUŽENÍ, STORNOVÁNÍ NEBO ZRUŠENÍ PROJEKTU

 1. Projekt je ukončen uplynutím lhůty, kterou určil zadavatel v zadání projektu pro vkládání grafických návrhů (dále jen „ukončení projektu“).
 2. Zadavatel je povinen do 14 dní od ukončení projektu zvolit vítězný grafický návrh marketingové soutěže, a zaslat odměnu za tento grafický návrh prostřednictvím provozovatele designérovi; v případě projektu se skicovným je povinen ve stejné lhůtě doplatit rozdíl mezi odměnou za vítězné grafické návrhy a složeným skicovným provozovateli, a to za účelem distribuce odměny designérovi.
 3. Designér je povinen do 7 dnů od zvolení svého grafického návrhu za vítězný grafický návrh akceptovat odměnu za tento návrh a ve stejné lhůtě též zaslat zadavateli prostřednictvím provozovatele požadované soubory. Akceptováním odměny designér souhlasí též s tím, že provozovatel předá jeho kontaktní údaje zadavateli. Do 7 dnů od zaslání požadovaných souborů zašle zadavatel prostřednictvím provozovatele designérovi odměnu.
 4. Zadavatel může v průběhu projektu požádat provozovatele o prodloužení projektu nejvýše o 30 dnů, a to písemnou žádostí na adresu elektronické pošty provozovatele. Tímto způsobem lze prodloužit pouze projekty ze skicovným nebo garantované projekty, a to pouze jednou.
 5. Po ukončení projektu (okamžikem zaslání odměny designérovi) poskytuje designér vítězného grafického návrhu zadavateli bezúplatnou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k vítěznému grafickému návrhu bez možnosti poskytnutí podlicence. Designér a zadavatel se mohou dohodnout na jiných podmínkách poskytnutí licence, a to i po ukončení projektu, avšak bez účasti provozovatele. V případě poskytnutí výhradní licence jsou designér a zadavatel povinni v souladu s § 2358 občanského zákoníku uzavřít písemnou licenční smlouvu.
 6. Zadavatel může v průběhu soutěže projekt stornovat bez uvedení důvodu. Projekt se je stornován také v případě, že zadavatel do 14 dnů od skočení projektu nevybere vítězný návrh. Při stornování projektu podle předchozích vět kontaktuje poskytovatel zadavatele ve věci dalšího postupu. Zadavatel souhlasí s tím, že složené skicovné či garance se v obou případech, po odečtení částky ve výši 20%, která připadá provozovateli jako úhrada vzniklých nákladů, vyplatí poslednímu designérovi, kterého zadavatel nevyřadil ze soutěže; pokud je těchto designérů víc, rozhodne mezi nimi los.
 7. Skicovné nebo garance jsou v plné výši vratné pouze v případě stornování projektu za podmínek stanovených v čl. III.
 8. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit, popřípadě zrušit, projekt, který považuje za obsahově nevhodný, a projekt, který porušuje právní předpisy, především autorský zákon, dobré mravy, tyto obchodní podmínky nebo hospodářskou soutěž, a dále projekt, který zjevně není vážný, srozumitelný a určitý, a projekt, na který zadavatel pořádá marketingovou soutěž u jiného provozovatele, popřípadě zadá vyhotovení projektu jinému subjektu.
 9. V případě zrušení projektu ze strany provozovatele podle bodu předchozího vrací provozovatel složenou garanci či skicovné zadavateli; garance či skicovné mohou být sníženy o náklady, které provozovateli vznikly v souvislosti s pořádáním a předčasným ukončením projektu, ve výši 20 % z garance či skicovného, s čímž zadavatel souhlasí, Tyto náklady je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zadavatele na vrácení skicovného či garance.
 10. Designéři, kteří se se svými grafickými návrhy účastní marketingové soutěže, berou na vědomí, že projekt může být za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách stornován či zrušen. V tomto případě nedochází ke zvolení vítězných grafických návrhů a nevzniká nárok na odměnu.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

  Uživatelé souhlasí s tím, že
 1. se zdrží veškerého chování, které je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo pravidly hospodářské soutěže, a že budou respektovat práva ostatních uživatelů vyplývající z právních předpisů či obchodních podmínek, zejména pokud se jedná o vyjadřování v komentářích,
 2. nebudou zveřejňovat jakékoliv kontaktní informace (kromě formulářů k tomu určených) a dále informace nevhodné či nesouvisející s projektem a ani nebudou k jejich zveřejnění vyzývat. Neoprávněné zveřejnění takových informací či vyzývání k jejich zveřejnění může být provozovatelem odstraněno a uživatelský účet uživatele může být v důsledku tohoto porušení obchodních podmínek provozovatelem zablokován,
 3. nebudou využívat více uživatelských účtů najednou, s výjimkou jednoho účtu určeného zadavatelům a jednoho účtu určeného designérům; takové účty však nelze využívat současně v rámci jedné marketingové soutěže,
 4. budou vkládat na portál pouze soubory, které jsou v jejich vlastnictví, nebo s nimiž majíprávo nakládat,
 5. nebudou kopírovat a jakkoliv neoprávněně reprodukovat obsah portálu, ani využívat obsah portálu pro obchodní činnost, která nesouvisí s předmětem služeb poskytovaných provozovatelem,
 6. nebudou vykonávat žádnou činnost, která by mohla jim nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti portálu,
 7. Designéři jsou povinni používat pouze grafické návrhy, které jsou jejich autorskými díly.
 8. Grafické návrhy, které jsou vkládány na portál, jsou autorskými díly designérů a nemohou být volně použity zadavateli ani třetími osobami.
 9. Designéři se výslovně zavazují, že nebudou propagovat jiné subjekty, produkty a služby, a to jakýmkoliv způsobem, především pak ve formě odkazů na jiné webové služby, kontaktních informací či reklamního sdělení.
 10. Designéři jsou odpovědni za plnění svých daňových povinností.
 11. Designéři jsou povinni respektovat zadání a požadavky zadavatele.
 12. Designéři, kteří se se svými grafickými návrhy účastní marketingové soutěže, berou na vědomí, že v průběhu soutěže nelze jejich grafický návrh (nebo jeho část) přihlašovat do jiných soutěží, nebo poskytovat jiným subjektům k užívání.
 13. Zadavatelé, kteří pořádají marketingovou soutěž, berou na vědomí, že v průběhu soutěže není možné stejnou (nebo podobnou) soutěž pořádat jinde, nebo zadat stejný předmět zpracování jinému subjektu.
 14. Designéři, kteří se se svými grafickými návrhy účastní marketingové soutěže, berou na vědomí, že je povoleno komunikovat, předávat zdrojové soubory nebo přijmout odměnu od zadavatele pouze prostřednictvím portálu LogoPro. To platí i v případě, kdy předmětná marketingová soutěž byla stornována či zrušena.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel organizuje marketingovou soutěž o nejlepší grafický návrh, a to především tím, že poskytuje uživatelské rozhraní pro pořádání marketingových soutěží. Provozovatel není odpovědný za obsah, který uživatelé na portálu zveřejňují, ani za průběh soutěže.
 2. Provozovatel je odpovědný za správnou distribuci finančních prostředků a požadovaných souborů, pokud na ně mají uživatelé na základě obchodních podmínek nárok.
 3. Zadavatel vybírá vítěze projektu na vlastní zodpovědnost. V případě, že dojde k porušení autorského zákona ze strany designéra, musí se zadavatel domáhat náhrady škody u designéra; provozovatel nenese odpovědnost za jednání designéra.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody plynoucí z neoprávněného použití portálu. Uživatelé využívají portál dobrovolně a na vlastní riziko a souhlasí, že případné spory mezi sebou budou řešit dohodou.
 5. Provozovatel je oprávněn odstranit grafické návrhy, které bude považovat z jakéhokolivdůvodu za nekvalitní či v rozporu s dobrými mravy, a dále návrhy, které jsou v rozporu s autorským zákonem a těmito obchodními podmínkami. Provozovatel na vyžádání designéra uvede důvody, pro které byl grafický návrh designéra odstraněn.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo při porušování právních předpisů nebo dobrých mravů, popřípadě při opakovaném porušování obchodních podmínek, zablokovat uživateli uživatelský účet; v případě vážného porušení může být účet zablokován i bez předchozích provinění.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat komentáře v diskuzích, které jsou v rozporu právními předpisy, obchodními podmínkami, nebo které považuje za nevhodné, a to i bez uvedení důvodu.
 8. Provozovatel není vůči uživatelům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 9. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do obsahu portálu nebo v důsledku použití portálu v rozporu s jeho určením.

VIII. POPLATKY PLACENÉ PROVOZOVATELI, ODMĚNY DESIGNÉRŮ A ZDANĚNÍ

 1. Veškerý převod finančních prostředků se provádí výhradně prostřednictvím převodu na bankovní účet.
 2. Zadavatel, který využije služeb portálu, je povinen uhradit provozovateli poplatek. Poplatek je účtován ve výši 20 % z ceny projektu určené pro designéry a zahrnuje v sobě platbu za využití služeb portálu, náklady na provoz portálu a náklady na vyplacení odměn za vítězný návrh. Na poplatek se vztahuje daň z přidané hodnoty.
 3. Designéři, jejichž grafický návrh bude zadavatelem vybrán jako vítězný, mají za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách (především v článku V) nárok na odměnu; tato odměna je osvobozena od daně z přidané hodnoty. V případě převodu odměny do zahraničí souhlasí designér s tím, že z odměny bude odečtena částka ve výši 3 % jako úhrada poplatku za převod peněžních prostředků do zahraničí.
 4. Pokud bude odměna designéra za jeden vítězný návrh činit (po odečtení poplatku provozovateli) 10 000 Kč a více, je provozovatel povinen v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) a § 36 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů odvést z této odměny 15 % srážkovou daň; tato daň bude odečtena z odměny designéra.
 5. Jelikož se prostřednictvím portálu předávají grafické návrhy pouze v elektronické podobě, nebudou uživatelé uplatňovat žádné náklady na dodání odměny za vítězný grafický návrh. Náklady vzniklé uživatelům při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s marketingovou soutěží (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí uživatelé sami.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Jelikož je grafický návrh zpracováván a upraven na základě přání zadavatele, nemá zadavatel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/12012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Práva a povinnosti plynoucí z odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti, se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 3. V případě, že grafický návrh není při zaslání ve shodě s návrhem, který byl vybrán jako vítězný grafický návrh, má zadavatel právo na to, aby designér bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl grafický návrh do stavu odpovídajícího vítěznému grafickému návrhu, popřípadě grafický návrh upravil podle požadavků zadavatele; toto právo musí zadavatel uplatnit u designéra do 14 dnů od dodání požadovaných souborů. Ustanovení věty předchozí neplatí, pokud zadavatel o této neshodě věděl nebo ji sám způsobil.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být veškerá korespondence doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživatelům je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jejich uživatelském účtu.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Nedílnou součástí obchodních podmínek je poučení o ochraně osobních údajů.
 3. Kontaktní údaje provozovatele: Ing. Jan Kubíček, V Sídlišti 386/37, 683 01 Rousínov, jan.kubicek@logopro.cz, tel. +420608815145

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 29. 3. 2014

V Šumperku dne 14. 3. 2014