Poučení o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů uživatelů, kteří jsou fyzickou osobou, je zajišťována na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa místa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

3. Uživatelé souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely organizace marketingové soutěže, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživatelům.

4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při zadání projektu provedené z uživatelského účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat tyto osobní údaje ve svém uživatelském účtu. V případně nesprávného nebo nepravdivého uvedení osobních údajů nese uživatel veškerou odpovědnost za vzniklou škodu.

5. Osobní údaje uživatelů nebudou provozovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo sdělit kontaktní informace na uživatele jinému uživateli. Toto opatření se týká jen uživatelů, kteří spolu přímo spolupracují ve formě projektu, a je prováděno pouze pro účely zlepšení komunikace v rámci projektu.

9. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení, nebo může požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li provozovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami portálu a činností provozovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu uživatele; nastavení zasílání těchto informací lze v uživatelském účtu změnit.

12. V rámci užívání portálu mohou být pasivně získávány určité anonymní informace, a to prostřednictvím technologií, jakými jsou cookies, internetové tagy nebo web beacon a sběr navigačních dat (soubory log, server logy, clickstream). Internetový prohlížeč automaticky přenáší na portál některé anonymní informace, například URL webové stránky, ze které uživatel přešel, adresu internetového protokolu (IP) a verzi prohlížeče, kterou používá počítač. Portál může také shromažďovat anonymní informace z počítače uživatele prostřednictvím cookies a internetových tagů nebo web beacons. Tyto informace jsou využívány v agregované podobě pro zjištění celkového počtu návštěvníků portálu a počtu návštěvníků každé stránky. Všechny tyto anonymně získávané a shromažďované informace umožní lépe přizpůsobit obsah portálu potřebám uživatelů. Uživatel může svůj prohlížeč nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, že se někdo soubor cookie pokouší zaslat.